Положення про учнівське самоврядування.

Загальні положення.

1. Самоврядування - це самостійна громадська діяльність учнів по реалізації функцій управління навчальним закладом, яка визначається адміністрацією і здійснюється учнями у відповідності з метою і завданнями, які стоять перед учнівськими колективами.

2. У своїй діяльності органи учнівського самоврядування керуються чинним законодавством, рішеннями Міністерства освіти і науки та іншого органу управління, у підпорядкуванні якого перебуває навчальний заклад освіти, його Статутом та цим Положенням, не дублюють профспілкову організацію, користуються допомогою і підтримкою адміністрації та профспілкового комітету учнів, зокрема у вирішенні питань забезпечення приміщеннями, обладнанням, документацією та ін.

3. Перелік питань, що належить до компетенції органів учнівського самоврядування узгоджується з керівництвом закладу освіти.

4. Органи учнівського самоврядування не залежать від релігійних об'єднань і політичних партій та рухів.

Структура і організація роботи органів учнівського самоврядування .

1. Учнівське самоврядування навчального закладу освіти здійснюється на рівні групи, комітетів, гуртожитку закладу освіти. Залежно від контингенту, типу та специфіки навчального закладу учнівське самоврядування може здійснюватися на рівні курсу, учнівської республіки, іншого структурного підрозділу.

2. Вищим органом учнівського самоврядування є загальні збори (конференція), на яких затверджується Положення про учнівське самоврядування, обирається виконавчий орган, визначається його структура і термін повноважень, заслуховується звіт.

3. Виконавчий орган учнівського самоврядування може мати різноманітні форми: сенат, парламент, учнівська республіка, тощо (далі - Рада).

4. Рада учнівського самоврядування структурного підрозділу закладу освіти обирається на загальних зборах даного структурного підрозділу.

5. Головною структурною одиницею системи учнівського самоврядування є група, яка має свій орган управління, його голову і делегує свого представника до Ради учнівського самоврядування і на загальні збори (конференцію) учнів.

6. Рада учнівського самоврядування формується з представників груп та гуртожитку і обирає своїх представників до Ради учнівського самоврядування закладу освіти.

7. З числа своїх членів вибраний орган учнівського самоврядування структурного підрозділу обирає голову, його заступника (заступників) і секретаря.

8. Голова Ради (Президент) організовує роботу органів самоврядування, на запрошення адміністрації приймає участь у засіданнях педагогічної ради навчального закладу, де обговорюються питання діяльності органів учнівського самоврядування, проблемні питання учнівського життя.

9. Секретар учнівської Ради організовує контроль за виконанням рішень органів самоврядування , веде протоколи його засідань і виступає з повідомленнями про виконання рішень.

10. При Раді створюються сектори (комісії) за напрямами роботи: навчально-наукова, культурно-просвітницька, по захисту прав учнів, спортивно-оздоровча, соціально-побутова, міжнародних зв'язків, прес-центр та ін.

11. У складі Ради учнівського самоврядування гуртожитків створюються відповідні комісії за головними напрямами життєдіяльності: житлово-побутова, культурно - виховна, санітарно - гігієнічна, фізкультурно - масової роботи, громадського порядку, тощо.

12 Засідання Ради учнівського самоврядування проводиться не менше одного разу на місяць і вважається правомірним, якщо на ньому присутні не менше 2/3 обраних до його складу членів. Виконавчий орган приймає рішення більшістю голосів її членів. Він вирішує питання життєдіяльності учнів у робочому порядку.

13. Кожне засідання виконавчого органу фіксується протоколом, який підписується головою або його заступником, секретарем.

14. На розгляд загальних зборів (конференцій) виносяться найважливіші питання життєдіяльності учнів, обумовлені основними напрямками діяльності учнівського самоврядування.

15. Ради учнівського самоврядування училища і гуртожитків в кінці навчального року на загальних зборах (конференції) звітують про виконану роботу.

16. Рішення виконавчого органу учнівського самоврядування і загальних зборів (конференції) є обов'язковим для виконання.

17. Учнівським Статутом закладу освіти може бути передбачено укладання договору між керівництвом закладу освіти, профспілкою та органами учнівського самоврядування.

Мета і завдання органів учнівського самоврядування.

Учнівське самоврядування у навчальному закладі функціонує з метою забезпечення виконання учнями своїх обов'язків та захисту їх прав і сприяє гармонійному розвитку особистості учня, формує у нього навички майбутнього організатора, керівника. Діяльність органів учнівського самоврядування направлена на удосконалення навчально-виховного процесу, спрямованого на якісне навчання, виховання духовності і культури учнів, зростання у учнівської молоді .соціальної активності та відповідальності за доручену справу. Учнівське самоврядування - це така діяльність з допомогою якої максимально виявляються і реалізуються творчі здібності учнів, формуються моральні якості, підвищується ініціатива кожного за результатами своєї праці. У зв'язку з цим зростає роль учнівських колективів по залученню молоді в процес управління справами навчального закладу. Основними завданнями органів учнівського самоврядування є :

• забезпечення і захист прав та інтересів учнів ; • забезпечення виконання учнями своїх обов'язків; • сприяння навчальній, науковій та творчій діяльності учнів; • сприяння у створенні необхідних умов для проживання і відпочинку учнів, • створення різноманітних учнівських гуртків, товариств, об'єднань, клубів за інтересами; • організація співробітництва із учнями інших навчальних закладів освіти і молодіжними організаціями; • сприяння працевлаштуванню випускників; • участь у вирішенні питань міжнародного обміну учнями; • безпосередня участь учнів у реалізації державної молодіжної політики; • забезпечення інформаційно-молодіжної, правової, психологічної, фінансової допомоги учням ( спільно з відповідними службами); • репрезентація у керівництві ПТНЗ; • залучення учнів до трудової діяльності у вільний від навчання час; • координація діяльності старостату, кураторів груп, учнівського профкому; • контроль за навчальною і трудовою дисципліною учнів, оперативне реагування на їх порушення; • залучення учнів до художньої самодіяльності; • проведення вечорів відпочинку, конкурсів, КВК (Клуб Веселих і Кмітливих), посвяти в учні, випускних вечорів, днів закладу; • приймають участь у поселенні учнів до гуртожитків і їх виселенні;
- разом з відділом навчально-виховної роботи, господарською службою ПТНЗ освіти, комендантом гуртожитку, вихователями організовують належний побут, відпочинок і дозвілля учнів в гуртожитках;

• приймають активну участь в організації ремонту кімнат, забезпеченні зберігання і підтримки у необхідному стані приміщень, обладнання та іншого майна навчального закладу; • координують роботу з викладачами, наставниками груп учнів; • організовують чергування учнів і сприяють налагодженню пропускному режиму в гуртожитках; • приймають активну участь у роботі по організації змагання за зразкові кімнати, поверхи, гуртожитки, економії електроенергії та ін.; • разом з завідувачами гуртожитків, вихователями створюють умови для самостійної підготовки (навчання) учнів та їх відпочинку і дозвілля; • пропагують здоровий спосіб життя, запобігають вчиненню учнями правопорушень, вживанню ними алкоголю, наркотиків, паління та інше.


Права і обов'язки органів учнівського самоврядування:


1. Члени організації мають права та обов'язки, якими наділені учні навчальних закладів України згідно чинного законодавства та відповідно Статуту ПТНЗ.

2. Крім викладеного, члени учнівського самоврядування мають право: - обирати і бути обраними до будь-якого органу учнівського самоврядування; - звертатися до будь-якого органу учнівського самоврядування стосовно питань, що належать до компетенції цього органу та отримувати відповідь по суті питань; - опротестовувати будь-які дії посадових осіб, структурних підрозділів і органів учнівського самоврядування, якщо вони обмежують його права чи принижують його гідність, або ускладнюють досягнення цілей організації.

3. Рада учнівського самоврядування навчального закладу мають право звертатися до адміністрації навчального закладу з пропозиціями і заявами, пов'язаними з вирішенням завдань, передбачених основними напрямами діяльності самоврядування;

4. Голова Ради учнівського самоврядування факультету (відділення), навчального закладу має право брати участь у засіданнях Педагогічної Ради навчального закладу при розгляді питань учнівського життя;


5. Голова ради учнівського самоврядування навчального закладу є членом Ради навчального закладу з виховної роботи.

Обов'язки: - чітко дотримуватися цього Положення; - викопувати рішення і вимоги учнівського самоврядування, що спрямовані на досягнення мети і вирішення завдань організації.
Права і обов'язки органів учнівського самоврядування розробляються кожним вищим навчальним закладом і узгоджуються з Педагогічною Радою цього навчального закладу.

Положення про учнівське самоврядування.

Загальні положення.

1. Самоврядування - це самостійна громадська діяльність учнів по реалізації функцій управління навчальним закладом, яка визначається адміністрацією і здійснюється учнями у відповідності з метою і завданнями, які стоять перед учнівськими колективами.

2. У своїй діяльності органи учнівського самоврядування керуються чинним законодавством, рішеннями Міністерства освіти і науки та іншого органу управління, у підпорядкуванні якого перебуває навчальний заклад освіти, його Статутом та цим Положенням, не дублюють профспілкову організацію, користуються допомогою і підтримкою адміністрації та профспілкового комітету учнів, зокрема у вирішенні питань забезпечення приміщеннями, обладнанням, документацією та ін.

3. Перелік питань, що належить до компетенції органів учнівського самоврядування узгоджується з керівництвом закладу освіти.

4. Органи учнівського самоврядування не залежать від релігійних об'єднань і політичних партій та рухів.

Структура і організація роботи органів учнівського самоврядування .

1. Учнівське самоврядування навчального закладу освіти здійснюється на рівні групи, комітетів, гуртожитку закладу освіти. Залежно від контингенту, типу та специфіки навчального закладу учнівське самоврядування може здійснюватися на рівні курсу, учнівської республіки, іншого структурного підрозділу.

2. Вищим органом учнівського самоврядування є загальні збори (конференція), на яких затверджується Положення про учнівське самоврядування, обирається виконавчий орган, визначається його структура і термін повноважень, заслуховується звіт.

3. Виконавчий орган учнівського самоврядування може мати різноманітні форми: сенат, парламент, учнівська республіка, тощо (далі - Рада).

4. Рада учнівського самоврядування структурного підрозділу закладу освіти обирається на загальних зборах даного структурного підрозділу.

5. Головною структурною одиницею системи учнівського самоврядування є група, яка має свій орган управління, його голову і делегує свого представника до Ради учнівського самоврядування і на загальні збори (конференцію) учнів.

6. Рада учнівського самоврядування формується з представників груп та гуртожитку і обирає своїх представників до Ради учнівського самоврядування закладу освіти.

7. З числа своїх членів вибраний орган учнівського самоврядування структурного підрозділу обирає голову, його заступника (заступників) і секретаря.

8. Голова Ради (Президент) організовує роботу органів самоврядування, на запрошення адміністрації приймає участь у засіданнях педагогічної ради навчального закладу, де обговорюються питання діяльності органів учнівського самоврядування, проблемні питання учнівського життя.

9. Секретар учнівської Ради організовує контроль за виконанням рішень органів самоврядування , веде протоколи його засідань і виступає з повідомленнями про виконання рішень.

10. При Раді створюються сектори (комісії) за напрямами роботи: навчально-наукова, культурно-просвітницька, по захисту прав учнів, спортивно-оздоровча, соціально-побутова, міжнародних зв'язків, прес-центр та ін.

11. У складі Ради учнівського самоврядування гуртожитків створюються відповідні комісії за головними напрямами життєдіяльності: житлово-побутова, культурно - виховна, санітарно - гігієнічна, фізкультурно - масової роботи, громадського порядку, тощо.

12 Засідання Ради учнівського самоврядування проводиться не менше одного разу на місяць і вважається правомірним, якщо на ньому присутні не менше 2/3 обраних до його складу членів. Виконавчий орган приймає рішення більшістю голосів її членів. Він вирішує питання життєдіяльності учнів у робочому порядку.

13. Кожне засідання виконавчого органу фіксується протоколом, який підписується головою або його заступником, секретарем.

14. На розгляд загальних зборів (конференцій) виносяться найважливіші питання життєдіяльності учнів, обумовлені основними напрямками діяльності учнівського самоврядування.

15. Ради учнівського самоврядування училища і гуртожитків в кінці навчального року на загальних зборах (конференції) звітують про виконану роботу.

16. Рішення виконавчого органу учнівського самоврядування і загальних зборів (конференції) є обов'язковим для виконання.

17. Учнівським Статутом закладу освіти може бути передбачено укладання договору між керівництвом закладу освіти, профспілкою та органами учнівського самоврядування.

Мета і завдання органів учнівського самоврядування.

Учнівське самоврядування у навчальному закладі функціонує з метою забезпечення виконання учнями своїх обов'язків та захисту їх прав і сприяє гармонійному розвитку особистості учня, формує у нього навички майбутнього організатора, керівника. Діяльність органів учнівського самоврядування направлена на удосконалення навчально-виховного процесу, спрямованого на якісне навчання, виховання духовності і культури учнів, зростання у учнівської молоді .соціальної активності та відповідальності за доручену справу. Учнівське самоврядування - це така діяльність з допомогою якої максимально виявляються і реалізуються творчі здібності учнів, формуються моральні якості, підвищується ініціатива кожного за результатами своєї праці. У зв'язку з цим зростає роль учнівських колективів по залученню молоді в процес управління справами навчального закладу. Основними завданнями органів учнівського самоврядування є :

• забезпечення і захист прав та інтересів учнів ; • забезпечення виконання учнями своїх обов'язків; • сприяння навчальній, науковій та творчій діяльності учнів; • сприяння у створенні необхідних умов для проживання і відпочинку учнів, • створення різноманітних учнівських гуртків, товариств, об'єднань, клубів за інтересами; • організація співробітництва із учнями інших навчальних закладів освіти і молодіжними організаціями; • сприяння працевлаштуванню випускників; • участь у вирішенні питань міжнародного обміну учнями; • безпосередня участь учнів у реалізації державної молодіжної політики; • забезпечення інформаційно-молодіжної, правової, психологічної, фінансової допомоги учням ( спільно з відповідними службами); • репрезентація у керівництві ПТНЗ; • залучення учнів до трудової діяльності у вільний від навчання час; • координація діяльності старостату, кураторів груп, учнівського профкому; • контроль за навчальною і трудовою дисципліною учнів, оперативне реагування на їх порушення; • залучення учнів до художньої самодіяльності; • проведення вечорів відпочинку, конкурсів, КВК (Клуб Веселих і Кмітливих), посвяти в учні, випускних вечорів, днів закладу; • приймають участь у поселенні учнів до гуртожитків і їх виселенні;
- разом з відділом навчально-виховної роботи, господарською службою ПТНЗ освіти, комендантом гуртожитку, вихователями організовують належний побут, відпочинок і дозвілля учнів в гуртожитках;

• приймають активну участь в організації ремонту кімнат, забезпеченні зберігання і підтримки у необхідному стані приміщень, обладнання та іншого майна навчального закладу; • координують роботу з викладачами, наставниками груп учнів; • організовують чергування учнів і сприяють налагодженню пропускному режиму в гуртожитках; • приймають активну участь у роботі по організації змагання за зразкові кімнати, поверхи, гуртожитки, економії електроенергії та ін.; • разом з завідувачами гуртожитків, вихователями створюють умови для самостійної підготовки (навчання) учнів та їх відпочинку і дозвілля; • пропагують здоровий спосіб життя, запобігають вчиненню учнями правопорушень, вживанню ними алкоголю, наркотиків, паління та інше.


Права і обов'язки органів учнівського самоврядування:


1. Члени організації мають права та обов'язки, якими наділені учні навчальних закладів України згідно чинного законодавства та відповідно Статуту ПТНЗ.

2. Крім викладеного, члени учнівського самоврядування мають право: - обирати і бути обраними до будь-якого органу учнівського самоврядування; - звертатися до будь-якого органу учнівського самоврядування стосовно питань, що належать до компетенції цього органу та отримувати відповідь по суті питань; - опротестовувати будь-які дії посадових осіб, структурних підрозділів і органів учнівського самоврядування, якщо вони обмежують його права чи принижують його гідність, або ускладнюють досягнення цілей організації.

3. Рада учнівського самоврядування навчального закладу мають право звертатися до адміністрації навчального закладу з пропозиціями і заявами, пов'язаними з вирішенням завдань, передбачених основними напрямами діяльності самоврядування;

4. Голова Ради учнівського самоврядування факультету (відділення), навчального закладу має право брати участь у засіданнях Педагогічної Ради навчального закладу при розгляді питань учнівського життя;


5. Голова ради учнівського самоврядування навчального закладу є членом Ради навчального закладу з виховної роботи.

Обов'язки: - чітко дотримуватися цього Положення; - викопувати рішення і вимоги учнівського самоврядування, що спрямовані на досягнення мети і вирішення завдань організації.
Права і обов'язки органів учнівського самоврядування розробляються кожним вищим навчальним закладом і узгоджуються з Педагогічною Радою цього навчального закладу.

Учнівське самоврядування

Учнівське самоврядування – основа набуття сучасними школярами початкових навичок колективної управлінської діяльності незалежно від віку, оволодіння правилами колективного спілкування, культурою взаємин, засвоєння технології вироблення, ухвалення і виконання рішень.

Мета самоврядування – формування і розвиток соціальної активної, гуманної особистості з глибоко усвідомленою позицією, почуттям національної свідомості, відповідальності, свідомого ставлення до вирішення важливих справ шкільного життя.

Президент школи - Мисюкевич Мирослава Миколаївна

Прем’єр-міністр - Кибукевич Катерина Петрівна

Секретар - Коханевич Аліна Петрівна

Редактор – Павлович Альона Михайлівна

Парламент:

1. Міністр комісії «Знання» - Кулакевич Євгенія

2. Міністр комісії дисципліни і порядку – Кибукевич Надія

3. Міністр комісії «Дозвілля» - Кибукевич Аліна

4. Міністр комісії спортивно-масової роботи – Кулакевич Олександр

5. Міністр комісії національно-культурного відродження – Кибукевич Анастасія

6. Міністр господарського-трудової комісії – Коханевич Владислав

7. Міністр по санітарії та гігієни – Шабатин Софія

8. Міністр по озелененню школи – Борисовець Наталія

9. Міністр по роботі з молодшими школярами – Мисюкевич Кристина

План роботи органу учнівського самоврядування

Учнівське самоврядування

Учнівське самоврядування – основа набуття сучасними школярами початкових навичок колективної управлінської діяльності незалежно від віку, оволодіння правилами колективного спілкування, культурою взаємин, засвоєння технології вироблення, ухвалення і виконання рішень.

Мета самоврядування – формування і розвиток соціальної активної, гуманної особистості з глибоко усвідомленою позицією, почуттям національної свідомості, відповідальності, свідомого ставлення до вирішення важливих справ шкільного життя.

Президент школи - Мисюкевич Мирослава Миколаївна

Прем’єр-міністр - Кибукевич Катерина Петрівна

Секретар - Коханевич Аліна Петрівна

Редактор – Павлович Альона Михайлівна

Парламент:

1. Міністр комісії «Знання» - Кулакевич Євгенія

2. Міністр комісії дисципліни і порядку – Кибукевич Надія

3. Міністр комісії «Дозвілля» - Кибукевич Аліна

4. Міністр комісії спортивно-масової роботи – Кулакевич Олександр

5. Міністр комісії національно-культурного відродження – Кибукевич Анастасія

6. Міністр господарського-трудової комісії – Коханевич Владислав

7. Міністр по санітарії та гігієни – Шабатин Софія

8. Міністр по озелененню школи – Борисовець Наталія

9. Міністр по роботі з молодшими школярами – Мисюкевич Кристина

№ з/п Завдання і зміст роботи Термін виконання Відповідальний Форма узагальнення Примітка
1. Свято Першого дзвоника. 01.09.2021 Комісія культури та спорту Проведення свята
2. Вибори членів активу учнівського самоврядування та активу класів. До 05.09.2021 Голови класного самоврядування Комісія інформації Комісія захисту прав Вибори активу
3. Установчі збори Ради паралелей та представників самоврядування класів: ·розподіл обов’язків, ·планування роботи, ·коригування планів роботи комісій 06.09.2021 Координатор учнівського самоврядування Збори
4. Затвердження плану роботи учнівського активу 06.09.2021 Голови класного самоврядування Голови комісій План роботи
5. Знайомство з вчителями-консультантами 06.09.2021 Координатор учнівського самоврядування Зустріч
6. Вибори до органів шкільного самоврядування. Проєкт «Ми - майбутнє держави» 16-30.09.2021 Координатор учнівського самоврядування Комісія захисту прав Комісія інформації Проєкт
7. До Дня запізнень • Тиждень без запізнень вересень Координатор учнівського самоврядування Комісія захисту прав Комісія інформації робота за планом
8. Засідання координаційної ради керівників комісій та голови Ради паралелей (за окремим планом). Раз на місяць Координатор учнівського самоврядування Президент Голова Ради паралелей Протокол
9. Оновлення банку даних органу учнівського самоврядування Вересень, травень Координатор самоврядування, вчителі-консультанти, представники учнівського самоврядування Банк даних
10. Оновлення банку учнівських проектів та ініціатив «Марафон унікальних справ» Вересень 2021 Президент Голова Ради паралелей Банк даних
11. Висвітлення інформації щодо діяльності учнівського самоврядування на сторінці сайту школи Упродовж навчального року Комісія інформації Висвітлення інформації
12. Нарада Ради старост класів. Постійно Голова Ради паралелей Координатор учнівського самоврядування Протокол наради
13. Участь у навчанні лідерів учнівського самоврядування Робота «Школи лідерів» Раз на місяць Координатор самоврядування, вчителі-консультанти, представники учнівського самоврядування Навчальні зайняття
14. Участь у Місячнику фізичної культури та спорту «Олімпійський урок», «Олімпійський тиждень» Вересень Комісія культури та спорту Участь у заходах
15. Участь у загальношкільному проєкті « Майбутній потенціал країни» (обдаровані діти) Протягом року Координатор самоврядування, вчителі-консультанти, представники учнівського самоврядування Проєкт
16. Формування загону «Волонтер» та організація його роботи. Вересень 2021 Голови класного самоврядування Комісія захисту прав Комісія освіти та екології Список та план роботи
17. Оновлення інформаційного стенду учнівської організації Раз на місяць Комісія інформації Оновлення інформації
18. Оформлення творчих звітів (фото та відео) за результатами проведення заходів. Упродовж року Комісія інформації Координатор учнівського самоврядування Звіти
19. Створення відеопривітання до Дня працівників освіти Вересень 2021 Комісія культури та спорту Відеопривітання
20. Надання матеріалів для висвітлення на електронних ресурсах школи роботи учнівського самоврядування Упродовж навчального року Комісія інформації Інформація на електронних ресурсах
21. Участь у урочистостях, присвячених Дню міста. Вересень 2021 Комісія освіти та екології Комісія культури та спорту Участь у заходах
22. Участь в організаційному засіданні міського парламенту дітей (Будинок дитячої та юнацької творчості) Вересень 2021 Президент Голова Ради паралелей Участь у засіданні
23. Запровадити в шкільну політику «розумного використання» - (зменшення використання пластику та поліетилену у щоденному житті, бережливого ставлення до витрачання води, електроенергії, привчати сортувати сміття тощо) Протягом року Комісія освіти та екології Інформаційна кампанія
24. Організувати виставку вітальних газет до Дня працівників освіти «Ми щиро любимо вас!» Перший тиждень жовтня Комісія інформації Комісія культури та спорту Комісія освіти та екології Виставка
25. До Всесвітнього дня зору • Інформаційні хвилинки для учнів 1-5 класів «Бережи зір!» • Акція «Протестуй свій зір» Жовтень 2021 Комісія освіти та екології Комісія інформації робота за планом
26. Зустріч членів шкільного Парламенту з представниками адміністрації Жовтень 2021 Голова Ради паралелей Президент Координатор учнівського самоврядування Зустріч
27. До Міжнародного дня толерантності • Сто порад як бути толерантним Листопад 2021 Комісія освіти та екології виставка
28. Гра-квест «Знавці права» до Дня спільних дій в інтересах дітей 20.11.2021 Комісія захисту прав Гра-квест
29. Відео-презентація до Дня боротьби зі СНІДом 02.12.2021 Комісія освіти та екології Комісія захисту прав Відеопрезентація
30. День Збройних сил України випуск стіннівок «Є така професія - Батьківщину захищати» 04.12. 2021 Комісія інформації Випуск стіннівок
31. До Дня радісної пісні • Відео-челендж «Заспівай класом новорічну пісню» Грудень Комісія освіти та екології Комісія захисту прав Комісія інформації Проєкт
32. Флешмоб «З Україною в серці» Січень 2022 Комісія культури та спорту Флешмоб
33. Перегляд кінофільму «Крути 1918» Січень 2022 Комісія освіти та екології Комісія захисту прав Перегляд відео
34. До Дня пазла та головоломки • Галявини для розумників (склади пазл, розв’яжи головоломку) січень Комісія культури та спорту створення локацій
35. Святкові заходи до Дня Святого Валентина 14.02.2022 Комісія культури та спорту Заходи
36. До Дня спонтанного прояву доброти • Благодійна акція Лютий 2022 Президент Голова Ради паралелей Комісія освіти та екології Акція
37. Анкетування «Еталон поведінки мого однолітка» Лютий 2022 Комісія інформації Анкетування
38. До Міжнародного дня стоматолога оформлення інформаційного куточку «Здорові зуби - здоров’ю любі» Лютий 2022 Комісія культури та спорту Оформлення куточку
39. До Дня спонтанного прояву доброти акція «У світі бракує на всіх доброти» Лютий 2022 Президент Голова Ради паралелей Акція
40. Флешмоб «Небесна сотня - Ангели, які тримають українське небо»: пам’ять загиблих на Майдані Лютий 2022 Комісія захисту прав Комісія культури та спорту Флешмоб
41. До Дня спротиву окупації Криму оформлення інформаційного стенду «Крим - це Україна» Лютий 2022 Комісія інформації Інформаційний стенд
42. Онлайн привітання з 8 Березня «Чарівним жінкам присвячується…» Березень 2022 Комісія культури та спорту Привітання зі святом
43. До Міжнародного дня щастя флешмоб «Щастя бути українцем» Березень 2022 Комісія культури та спорту Комісія освіти та екології Голова Ради паралелей Флешмоб
44. До Всесвітнього дня компліменту • День компліменту Березень 2022 Комісія інформації Інформаційний стенд
45. Участь у Міжнародній акції «LOTS OF SOCKS» до Всесвітнього дня людей з синдромом Дауна Березень 2022 Комісія захисту прав Комісія освіти та екології Акція
46. Акція «Одягни блакитне» до Дня поширення інформації про людей з аутизмом Квітень 2022 Комісія інформації Комісія захисту прав Акція
47. До Міжнародного дня дитячої книги проєкт «Буккросинг: давайте мінятись книгами!» Квітень 2022 Комісія освіти та екології Комісія культури та спорту Проєкт
48. Виставка Великодніх листівок та композицій Квітень 2022 Комісія культури та спорту Виставка
49. До Міжнародного дня Інтернету акція «Safer Internet Day» Квітень 2022 Комісія інформації Комісія захисту прав Комісія освіти та екології Акція
50. До Всесвітнього дня книги тa авторського права • Виставка відгуків про прочитану книгу Квітень 2022 Комісія культури та спорту Виставка
51. Година спогадів «Ми пам’ятаємо» до Дня пам’яті та примирення. Свято Героїв Травень 2022 Комісія освіти та екології Комісія інформації Комісія культури та спорту Година спогадів
52. Малюнки на асфальті «Якого кольору канікули?» Травень 2022 Комісія культури та спорту Хеппенінг
53. Флешмоб «Одягни вишиванку» Травень 2022 Комісія освіти та екології Комісія інформації Флешмоб
54. До Дня молодіжних тa дитячих громадських організацій зустріч керівного активу учнівського самоврядування школи з адміністрацією Травень 2022 Президент Голова Ради паралелей Координатор учнівського самоврядування Зустріч
55. Проведення загальних зборів учнівської організації. Підведення підсумків роботи за рік. Травень 2022 Президент Голова Ради паралелей Збори
56. Свято Останнього дзвоника Травень 2022 Комісія освіти та екології Комісія інформації Комісія культури та спорту Свято
Кiлькiсть переглядiв: 98

Коментарi

Для того, щоб залишити коментар на сайті, залогіньтеся або зареєструйтеся, будь ласка.